Psykoterapi

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar med ångest, depression, trauma, kriser, livsval, relationsproblem och existentiella frågor

Varje person befinner sig i en unik situation och behöver bemötas utifrån denna. Mitt fokus ligger på att synliggöra individens yttre och inre relationer. Det innebär att vi både finns till och fungerar i yttre relationer med våra medmänniskor och att vi är uppbyggda av olika inre delar (affektsystem) som antigen står i konflikt med varandra eller harmonierar med varandra.

Vår relation till andra påverkas mycket av hur vår relation till oss själva ser ut (och vice versa). Därför är ett viktigt första steg i personlig utveckling och psykisk hälsa att stärka varje individs förmåga till empatisk självobservation. Därefter kan vi börja ta nya danssteg i livets tango.

Interpersonell psykoterapi

IPT interpersonell psykoterapi är en evidensbaserad terapi som riktar sig till personer med depressioner, ångesttillstånd och bipolära sjukdomar och som rekommenderas av socialstyrelsen samt omfattas av rehabgarantin.

Grundtanken inom IPT är att psykiatriska syndrom som depression ofta förekommer i ett socialt och interpersonellt sammanhang. Ett äktenskap faller isär, en vänskap avslutas, barnen lämnar hemmet, ett arbeta förloras, en älskad dör, en person flyttar, blir befordrad eller pensioneras. I IPT lär sig patienter: (1) att förstå sambandet mellan vad som pågår i deras liv och uppkomsten samt förändring av depressionssymptomen, (2) att finna sätt att hantera sina interpersonella problem och därmed deras depression”

Relationell psykoterapi

Relationell terapi är ett etablerat internationellt samlingsbegrepp för en behandlingstradition som utgår från den centrala betydelsen av människans två grundläggande behov: att vara i relation och att utveckla sin särart (individuation). Terapin bygger på de interpersonella faktorers centrala betydelse för psykisk hälsa och utveckling, på affektteori samt anknytningsteori, baserad på bl a spädbarnsforskning.

I terapin utgår man ifrån att affekterna utgör en av människans primära motivationssystem, att inre arbetsmodeller bl.a formas som en följd av det tidiga samspelet med andra människor som styr utformningen av interpersonella relationer i vuxen ålder.

Den relationella psykoterapin är förankrad i den fenomenologiska traditionen där terapeuten inte intar en experthållning utan ser det psykoterapeutiska mötet som ett möte här och nu mellan två subjekt. Detta möte utgör grunden för psykologisk förändring. Människans utveckling beror inte bara på psykologiska processer utan inkluderar den sociala, kulturella och politiska kontexten.

EMDR

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser. Läs mer här

Enactive Trauma Therapy

Enactive trauma therapy är en terapiform som behandlar trauma relaterad dissociation och de psykotiska fenomen som åtföljer ett sådant tillstånd. Behandlingen bygger på att individen är ett system som interagerar med andra system, så som sin omgivning där syftet är att överleva. Ett sätt att överleva traumatiska erfarenheter är att som skyddsåtgärd splittras i olika delar. Terapiformen arbetar med att integrera delarna i samspel med terapeuten, där små steg, ömsesidig intoning, timing och känslighet för balans, rörelse och rytm, mod, samt viljan att leda och följa utgör centrala delar. Läs mer här

IFS

En metod som jag också arbetar med är IFS (Internal Family Systems) som visat sig särskilt effektiv i behandling av trauma och post traumatiskt stress syndrom (PTSD), men även visat effekt vid en mängd andra tillstånd såsom ångest, depression, ätstörningar m.m.

I IFS kartlägger man på ett strukturerat sätt de olika aspekterna/delarna av vår personlighet som påverkar vår självkänsla och hur dessa samspelar med varandra för att skydda och bevara den inre struktur som av olika skäl uppstått. Den bygger bl.a. på Leslie Greenbergs forskning kring emotionsfokuserad terapi (EFT).

Life span integration LI

I Life span integration (LI) arbetar man med att skapa en överblick över livet år för år och därigenom kan man integrera svåra erfarenheter, låsningar, sår, brister och trauman och på så sätt binda samman avspjälkade minnen och jag-tillstånd till en välfungerande enhet. Metoden är utvecklad för att bearbeta trauma, PTSD och svåra livshändelser.

Mindfulness

använder jag för att fördjupa varseblivningen av de egna resurserna och kunskaperna och för att mobilisera dessa. Dagens hjärnforskning har visat att mindfulness tekniker (så som traditionella meditationsformer) skapar nya hjärnbanor och ger samma postitiva effekter som trygg anknytning (Siegel talar om sju bevisade effekter samt två ytterligare effekter som får starkt stöd av forskningen: reglering av kroppen, samspelt kommunikation, emotionell balans, responsflexibilitet, självkännedom, empati, reduktion av rädsla samt intuition och moral).

Den grundläggande aspekten av dessa tekniker är också tillämpningsbar inom psykoterapi och mental träning. Den fantastiska upptäckten av hjärnans neuroplasticitet (livslånga utvecklingsförmåga) beskrivs bland annat av Daniel Siegel i hans senaste bok The Mindful Brain. Mer info om Daniel Siegel. För information om Mindfulness på svenska se Läkartidningen.

Analytisk psykologi

I botten är jag inspirerad av C.G. Jungs analytiska psykologi som kombinerar ett psykodynamiskt synsätt med mera kognitiva och pedagogiska modeller.

Typiskt för Jung är att både arbeta med medvetandets psykologi– där man tittar på resurser utifrån människans unika personlighet — och med det omedvetnas fenomenologiska uttryck, såsom drömmar och icke verbala yttringar (bilder, rörelser m.m.).

Det unika med Jungs perspektiv är att han hämtade information om människans inre värld ur vår samlade kulturhistoria, ur våra myter och symboler (arketyper) och att lade den största betoning på människans behov av mening. Lyssna på intervju här Jungpodden