Organisation

Organisation, teambuilding, ledarskap, konflikthantering

Inom organisation arbetar jag som handledare och coach med att bl. a utveckla ledarskap, individuell vägledning och rådgivning, konflikthantering, bygga fungerande team, visionering och kärnvärden, och analys av organisationskultur.

Jag har  bl. a medverkat i högskoleutbildningar i värdebaserat ledarskap och Case management  i samarbete med Ersta Sköndal Högskola.

Min roll är bland annat att hjälpa till att synliggöra de resurser som redan finns i organisationen genom att använda verktyg som möjliggör ”synvändor”, dvs. att se saken ur ett nytt perspektiv.

Imago kommunolog

Imago kommunolog är en metod som sprungit ur Imago relationsterapi för att arbeta med grupper och företag. Genom att använda Imagometodens speciella tekniker upprättas en trygg dialog som tillåter alla att komma till tals och bli hörda.Metoden har utvecklats av bland andra Orli Wahrman i Israel och tillämpas där i fredsprojekt för att upprätta dialog mellan Palestinier och Israeler. Hennes projekt har uppmärksammats av FN och hon har tillfrågats att tillämpa metoden på grupperna i Rwanda.

Metoden är särskilt lämpad för att arbeta med dolda konflikter i grupper och långvariga svårlösta konflikter.

För mer info se under fliken relationsterapi och på Imago  international.

Mytodrama

Varje grupp har sin berättelse om vad det är som förenar den och motiverar den. Det är inte alltid så att alla delar av en sådan gruppidentitet är formulerad och medveten.

Mytodrama är en metod som utvecklats i Schweiz av psykologen Allan Guggenbühl. Han är professor vid Zürich universitet och är en av Europas ledande forskare inom gruppsykologi.

Metoden har använts både inom företag, team, organisationer och i skolor.

I Mytodrama arbetar man med en kombination av problem- och lösningsfokuserade tekniker som varvas med kreativa och skapande utrycksmöjligheter. Centralt för metoden är kunskapen om att grupper hålls samman av gemensamma värderingar, myter och/eller ritualer.

I mytodrama arbetar man med att synliggöra gruppens sammanhållande narrativ. Man arbetar med berättelser som innehåller gruppens problem, som de själva får gestalta (i bild eller drama). Arbetets avslutande fas inbegriper alltid beslut om konkreta förändringar.

För mer information se
Institut für Konfliktmanagement und
Mythodrama (IKM)

Mytodrama är en speciell metod för konflikthantering. Efter en konfliktanalys tillämpas berättelser, dramatisering och riktad användning av metaforer för att förskjuta konflikten eller utmaningen till ett annat plan där den kan bemästras och lösningen återföras på det aktuella problemet.

Arbetsformen kan sammanfattas med fyra ord: Observation — Diagnos — Intervention — Konkret förändring.

Man inleder med en analys av situationen. Här arbetar vi ofta utifrån enkäter, t.ex. enligt Six boxes modellen, som skall hjälpa oss att ställa en första situationsdiagnos över företagets problemområden. Att svara på enkäten är frivilligt och skall ses som hjälp för konsulten/konsulterna att förbereda det gemensamma arbetet.

Andra moment som ingår är att identifiera företagets ”myt” eller bärande idé. Därtill brukar ingå: observation av arbetsplatsens miljö, kommunikation med nyckelpersoner inom företaget samt med de berörda individerna och grupperna. Därefter ges feed-back, spegling och en presentation av vår bild av företaget.

Det som följer är 1-2 dagars intervention med gruppen där man arbetar med de olika brännpunkterna, det vill säga teamets utmaningar. Man fäljer ovanstående modell: problemfokusering — kreativt arbete — konkret förändring.

Efter 2-3 månader sker en uppföljning på 1-2 dagar. Under tiden upprätthålls kontakten med nyckelpersoner på företaget.

Man kan välja att genomföra hela eller delar av detta program.